תקרב םיבכוכה הפצמב םלוצש יפכ - חריה יוקיל :טקייבואה םש
חרי:טקייבואה גוס
רטמולק 384,000 :ץראה רודכמ קחרמה
1,100 לש דקומ ךרוא ,מ"מ 100 רטוקב ,יטמורכא רוא רבוש פוקסלט :הנומתה החקלנ ותיא דויצ
Celestron תרבח
אסא 400 םוליצ טרס .תוינש 12 דעו היינשה 500 יקלח דחאמ לחה :הפישח ןמז

.תועש עבראכ ךשמנש ,ערואמה לש ריהמ ךוליה והז
,עקרבש םיבכוכל סחיב ללחב ומוקימ ידי-לע חריה תעונת תא תוארל ןתינ
.ץראה רודכ לצ ךותל ותסינכו
.חרי ייוקיל השולש דע שחרתהל םילוכי תחא הנשב