םיימש תפמ
םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ-הפמה תלעפהל תוארוה
:ןלהלדכ הלוחכה הרושה לע ץוחללו ןיתמהל שי

"Automatically determine which version of Sky View Cafe to use".
.םיבכוכה תפמ עיפות ,הקדכ לש הרצק הנתמה רחאל