Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

תנועת כדור הארץ המזכירה ציר של סביבון, המתווה חרוט דמיוני במרחב. מקור תנועה זו בכוחות המשיכה של כדור הארץ והשמש.