Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

טלסקופ הקולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום גלי הרדיו.
קרינת רדיו נפלטת בין השאר מגופים כגון השמש וגלקסיות.