Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פריגיאה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פריגיאה

הנקודה הקרובה ביותר אליה מגיע הירח או לוויין אחר, ביחס למרכזו של כדור הארץ

בנקודה זו במסלול, האובייקט נע במהירות הגדולה ביותר שלו (בהתאם לחוק השני של קפלר).

 perigee versus apogee

איור: הירח בפריגיאה / אפוגיאה

 

להרחבה:

סופר ירח

אופק האירועים

חור שחור

כח משיכה

הירח