Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

שובר אור

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
שובר אור

טלסקופ הבנוי מעדשה הממוקמת בקדמת הטלסקופ. בטלסקופ שובר אור השתמש גלילאו בשנת 1609 , איתו צפה באובייקטים כגון הירח והירחים הגלליאניים של צדק. ראו מאמר בנושא סוגי טלסקופים באתר המצפה.