Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סוג ספקטרלי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
סוג ספקטרלי

חלוקת הכוכבים לקבצות שונות, על פי אורכי הגל המופצים מהם. 

פענוח קרני האור מהכוכבים מאפשר לסווג אותם לקבוצות : הסוגים הספקטרלים העיקריים של הכוכבים הנם OBAFGKM.

 

אם מניחים שלכוכב בעל אותו סוג ספקטראלי יש בהירות מוחלטת שווה - ניתן לקבוע את המרחק לכוכבים על-פי הקשר בין הבהירות העצמית והבהירות הנראית.

בדרך זו נוכל לקבוע את המרחק לכוכבים.

 

ראו גם:

הסדרה הראשית

ענק אדום

ננס לבן

 

להרחבה:

דיאגרמת HR הרצשפרונג-ראסל

גדלים ומרחקים ביקום

פוסטר גדלים ומרחקים ביקום

מדידת קוטר הירח והשמש

פוטומטריה וטריאנגולציה