Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אופק אירועים

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אופק אירועים

מגדיר את הרדיוס הגבולי סביב חור שחור, ממנו דבר יכול לברוח (אפילו לא אור). דהינו - מהירות הבריחה עולה על מהירות האור.

לא ניתן לצפות באירוע המתרחש באזור שמעבר לאופק האירועים, שהרי מעבר לגבול תיאורטי זה איננו יכולים לראות דבר (האור לא יוצא).

באופן עקרוני, ניתן ליצור חור שחור, אם 'דוחסים' מסה מתחת לרדיוס מסויים, המכונה רדיוס שוורצשילד. הדרישה היחידה הינה שהגודל הפיזי של הגוף חייב להיות קטן מהרדיוס של אופק האירועים. אובייקט שכל מסתו מוכלת בתוך רדיוס שוורצשילד שלו - עבר קריסה כבידתית והינו חור שחור. לדוגמא, השמש שלנו היתה עונה על ההגדרה של חור שחור אם היתה בקוטר של כ-2.5 קילומטר.