Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

הסדרה הראשית

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
הסדרה הראשית

תיאור של סדרת כוכבים המופיעה בדיאגרמת הרצשפרונג-ראסל (דיאגרמת HR). סדרת הכוכבים הנמצאים בסדרה הראשית מציינת קורלציה בין הבהירות המוחלטת, טמפרטורה, קוטר וסוג ספקטרלי של הכוכבים.

 HR

 דיאגרמת הרצשפרונג ראסל והסדרה הראשית - פוסטר להורדה

 

כוכבי הסדרה הראשית (Main Sequence) הם כוכבים שבליבותיהם מתבצעות תגובות גרעיניות הממירות מימן להליום, כאשר כוכבים מבלים את רוב ימי חיי%T7