Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מישור המלקה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מישור המלקה

מישור הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. נוטה בזווית (משתנה) של כ-23.5 מעלות ביחס לקו המשווה השמיימי.

נטיית מסלולם של כוכבי הלכת במערכת השמש הינה קרובה גם כן למישור המילקה.

הירח לדוגמה - נטוי בזווית של כ-5 מעלות ביחס למישור המילקה.

 

ראו גם:

חוג הגדי

חוג הסרטן

היום הארוך ביותר

היום הקצר ביותר