Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

נקיפה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
נקיפה

תנועת כדור הארץ המזכירה ציר של סביבון, המתווה חרוט דמיוני במרחב. מקור תנועה זו בכוחות המשיכה של כדור הארץ והשמש