Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

רוח השמש

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
רוח השמש

שטף חלקיקים טעונים המגיעים מהשמש. לרוח השמש השפעה גדולה על האסטרונאוטים בחלל. וכן לתושבי כדור הארץ, אם כי במידה מעטה יחסית.