םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ
WWW.BAREKET-ASTRO.COM

.תוממי שמחו םישיש תואמ שולשכ הנשו תועש עבראו םירשעכ תכשמנ ץראה רודכב הממי
.םירחא תכל יבכוכ ינפ לע םינוש םנה הנשהו הממיה ךרוא
.דואמ הכורא הממיה םהב תכל יבכוכ שיו הרצק הממיה םהב תכל יבכוכ שי
.הנשה ךרוא יבגל םג ךכ

! תכלה בכוכ לע היהת המכ ןב הארו הנומתבש תכלה יבכוכמ דחא רחב ,ךלש תדלוהה םוי ךיראת תא סנכה

ךתדלוה םוי ךיראת תא סנכה
! תכל בכוכ לע ץחלו

שדוח: םוי:    הנש:

םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ


ץרא ימי ןב התא

תכלה בכוכ לע תייה םא

"םימי" ליגב םויה תייה

"םינש" םג ןכו